نارسیس رایانه
  1. اشکان عالیخانی گفت:

    به نظرم رقابت اصلی بین donckey و shovel night بود. اما هیچی گوریل پیر خودمون نمیشه.